Svatební stránky Fotogalerie
Seznam hostů Výběr z několika šablon
Rezervace darů Svatební stůl
Svatební plánovač A mnoho dalšího...

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby „OnasiSvatbe.cz“ (dále i jen „Podmínky“)

 

I.

Obecná ustanovení

 

1. Provozovatelem internetového serveru „OnasiSvatbe.cz“ dostupného na adrese (URL) http://www.onasisvatbe.cz (dále i jen „Server“) je Petr Sýkora s bydlištěm na adrese Výstavní 370/10, 603 00, Brno – Staré Brno, IČ 71870601, email: mail@onasisvatbe.cz (dále i jen „Provozovatel“). 

 

2. Provozovatel poskytuje fyzickým a právnickým osobám (dále i jen „Uživatelům“) na základě Smlouvy o poskytování služby „OnasiSvatbe.cz“ službu, jejímž obsahem je oprávnění Uživatelů vytvářet na Serveru vlastní svatební webové stránky a prezentovat a umisťovat zde informace a jiný obsah o své svatbě.

 

3. Podmínky upravují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživateli jakožto stranami Smlouvy o poskytování služby „OnasiSvatbe.cz“ a další práva a povinnosti při využívání Serveru, jakožto také související právní vztahy. 

 

4. Provozovatel je oprávněn znění Podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Těmito změnami či doplněními nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti dřívějšího znění Podmínek. 

 

5. Provozovatel je vázán obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích ujednáními Smlouvy o poskytování služby „OnasiSvatbe.cz“ včetně ustanovení Podmínek. Provozovatel není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 53a občanského zákoníku. 

 

II.

Smlouva o poskytování služby „OnasiSvatbe.cz“ 

 

1. Smlouvou o poskytování služby „OnasiSvatbe.cz“ (dále i jen „Smlouva“) se zavazuje Provozovatel poskytovat Uživateli službu s názvem „OnasiSvatbe.cz“ (dále i jen „Služba“) a Uživatel se zavazuje za tuto službu uhradit Provozovateli cenu Služby, ledaže je Služba poskytována bezplatně jako „FREE“ verze. 

 

2. Obsahem Služby je oprávnění Uživatele vytvářet na Serveru vlastní svatební webové stránky a prezentovat a umisťovat zde informace a jiný obsah týkající se svatby Uživatele v rozsahu, jaký umožňuje Provozovatelem vytvořené uživatelské rozhraní. Informace o tomto rozsahu jsou Uživateli dostupné na Serveru.

 

3. Služba může být Uživateli poskytována na základě dohody bezplatně jako „FREE“ verze,  nebo za úplatu ve verzi „Standard“ nebo „Premium“. Konkrétní obsah jednotlivých verzí a rozsah oprávnění Uživatele k vkládání informací a vlastního obsahu vyplývá z informací, které jsou před uzavřením Smlouvy Uživateli na Serveru dostupné.

 

III.

Uzavření Smlouvy

 

1. Návrh Provozovatele na uzavření Smlouvy včetně konkrétního obsahu Služby a její ceny je Uživateli dostupný na Serveru. 

 

2. Uživatel akceptuje návrh Provozovatele na uzavření Smlouvy, jakmile vyplní a zašle údaje pro založení Uživatelových svatebních webových stránek v registračním formuláři „Vytvoření nového svatebního webu“ dostupném na Serveru. Zaslání údajů Uživatel provede, jakmile zvolí a odklikne možnost „Založit svatební web“. 

 

3. Smlouva je uzavřena, jakmile Provozovatel obdrží údaje podle ustanovení  odst. 2. tohoto článku. Provozovatel potvrdí Uživateli obdržení údajů prostřednictvím elektronické pošty.

 

 

IV.

Platba ceny Služby

 

1. Je-li Služba poskytována za úplatu, vyzve Provozovatel Uživatele k její úhradě

 

V.

Plnění závazku Provozovatele

 

1. S plněním Služby je započato, jakmile Provozovatel umožní Uživateli přístup do uživatelského rozhraní svatebních webových stránek Uživatele (dále i jen „Uživatelský účet“).

 

2. Provozovatel započne s plněním Služby ihned po uzavření Smlouvy. Je-li však Služba poskytována za úplatu, započne Provozovatel s jejím plněním, jakmile obdrží platbu ceny Služby.

 

3. Provozovatel je oprávněn odepřít plnění Služby Uživateli, který již dříve podstatným způsobem porušil své smluvní nebo zákonné povinnosti vůči Provozovateli. Zaplatí-li v takovém případě Uživatel cenu Služby, Provozovatel ji vrátí na náklady Uživatele. Vrácením ceny Služby se Smlouva ruší.  

 

4. Provozovatel neodpovídá za krátkodobé přerušení plnění Služby v důsledku překážek způsobených Uživatelem, třetími osobami nebo vyšší mocí. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo činit krátkodobé plánované i neplánované odstávky za účelem zajištění a zlepšení Služby. 

 

 

VI.

Obsah a informace Uživatele

 

1. Uživatel je oprávněn vytvářet a vkládat obsah a informace do svého Uživatelského účtu v rozsahu umožněném příslušnou verzí Služby. Uživatel nesmí vytvářet a vkládat obsah a šířit informace porušující obecně závazné předpisy účinné v zemích, kde je obsah Serveru dostupný. Obsah a informace Uživatele zejména nesmí zasahovat do autorských práv, práv souvisejících s autorským právem, práv průmyslových, práv na ochranu osobnosti a jiných práv Provozovatele nebo třetích osob. 

 

2. Provozovatel je oprávněn smazat obsah a informace Uživatele porušující ustanovení odst. 1. Provozovatel je rovněž oprávněn smazat Uživatelův obsah a informace na základě žádosti třetí osoby, která Provozovateli osvědčí, že obsah nebo informace zasahují do jejích práv.

 

3. V případě, že Uživatel opakovaně poruší ustanovení odst. 1. tohoto článku, je Provozovatel oprávněn Uživateli bez náhrady zrušit Uživatelský účet.

 

VII.

Odstoupení od Smlouvy

 

1. Uživatel je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním Služby ze strany Provozovatele. Uživatel odstoupí od Smlouvy písemným odstoupením, které zašle na adresu elektronické pošty Provozovatele mail@onasisvatbe.cz. 

 

2. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Uživatel poruší povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. Provozovatel odstoupí od Smlouvy písemným odstoupením, které zašle na adresu elektronické pošty Uživatele. 

 

VIII.

Ochrana osobních údajů

 

1. Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával tyto jeho osobní údaje: jméno, příjmení, adresu elektronické pošty a další osobní údaje, které Uživatel vloží do svého Uživatelského účtu. Uživatel prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné. 

 

2. Provozovatel zpracovává osobní údaje podle ustanovení odst. 1. tohoto článku za účelem plnění závazků ze Smlouvy, správy Uživatelského účtu a za účelem zasílání obchodních sdělení. Uživatel souhlasí s tím, aby osobní údaje, které vloží jako svůj obsah do Uživatelského účtu, byly na Serveru zveřejněny. 

 

3. Uživatel souhlasí s občasným zasíláním informací týkajících se změn a vylepšení Serveru prostřednictvím elektronické pošty.

 

4. Provozovatel zajišťuje ochranu osobních údajů Uživatele vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy. 

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 

1. Právní vztahy vzniklé na základě Smlouvy, stejně jako právní vztahy související s provozováním Serveru, se řídí českým právem. 

 

2. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

 

3. Neplatností některého ustanovení Podmínek nebo Smlouvy není dotčena platnost ostatních ustanovení. 


 Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo

Rezervace svatebních darů - jak to funguje

V tomto článku se podíváme na další užitečný nástroj svatebního webu ...

Proč mít svatební stránky na internetu

Svatební den patří bez pochyb k nejvýznamnějším dnům našeho života. Měl by být ...

Jak si snadno a rychle založit svatební web

Vytvoření vlastního svatebního webu na www.OnasiSvatbe.cz je opravdu snadné a netrvá ani ...